สวดเชิญพระฤาษี  

 ขอขอบคุณ...https://www.youtube.com/watch?v=791l_c641bk     


ฤาษี คือ นักบวช นักพรต โดยอยู่ในอาศรม บำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุวัตุประสงค์

ในแต่ละอาจารย์ที่ท่านนับถือ

 โดยมากจะอยู่ป่าเขา

 บำเพ็ญกรรมฐานจนเกิดฤทธิ์เดชต่าง ๆ มากมายนักแล

คาถาบูชาพ่อแก่ พระฤษี ร้อยแปด(108) พระองค์

 เนื้อบทสวดเชิญพระฤาษี ..ทุกพระองค์

...โอม ตวะเมมาตา       จะปิตา
ตะวะเมวะ                  ตะวะเมวะ
พันธุศะจะ                  สะขา
    ตะวะเมวะ                   ตะวะเมวะ
วิทะยาทะระวิณัม        ตะวะเมวะ 
 ตะวะเมวะสรวัม           มะมะเทวะ .. ภาวนา ๓ จบ ... 
                                                                                     


                                                                               
                                                                                                                              

  Design by  Meemodo.com