**

คาถาไหว้ครูหมอดู

                                     - นะโม 3จบ

                                     - องการพินธุนาถัง อุปปันนังพรหมมา สะหะปะตินามัง กัปเปสุอาคะโต ปัญจะปะทุมังทิสวา

                นะโมพุทธายะ วันทานังฯ

                                     - เสฎฐันติ รัตตะนัง โลเก วันทิตะวา ปะการะณัง อิมัง เลขะสมุทยัง ปะริสาระ ยะถาพะลังฯ

                                     - ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประณตน้อมนมัสการ คุณครูอาจารย์ผู้ฝึกสอนให้เรียนรู้ปกรณ์ โหราศาสตร์คณะวิทยกิจ

               ขอสิ่งประสิทธิสรรพมงคลสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า ผู้มุ่งกมลประสาทโสมนัส จัดผจงเจตน์บำบวงทรวงสิทธิเคารพ นบน้อม

               พร้อมกายวจีจิต บรรจงสรรพสักการามิศ อุทิศแด่ท่านบรรพครูโหราจาริย์ อ้างเดิมกาลพรหมทั้งสี่ มีกสิณพรหมเป็นอาทิ

               เหตุ ผู้บำเพ็ญญาณประเภทเลขคำนวณกิจ เสริมประสิทธิสฤษดิ์สรรพคัมภีร์ โดยวิธีทางโหราศาสตร์ ตั้งอสีติธาตุ และ

               สุริยาตรสารัมภ์ สูริย์จันทร์ประจำลักขณ์ราศรี จักรทีปนีพยากรณ์ดาราศาสตร์ ทบทวนธาตุแบ่งปัน ปักษ์ดิถีเดือนวันฤดูกาล

               สิบสองฐานนพเคราะห์ รู้แม่นเหมาะพื้นภูมิภิภพ แจ้งเจนจบญาณวิถี จงปราณีโปรดรับสักการ สรรพพิธานพลีกิจ ซึ่งจงจิต

               น้อมอภิวันท์สมประโยชน์พลันเจริญช่วย เอื้อนอำนวยพรพิสุทธิ์ แก่กุลบุตรผู้ศึกษาในโหราศาสตร์ปกรณ์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน

               จงเพียรเพิ่มพูลสวัสดิ์ ให้แจ้งจัดเจนจำทรง แม่นมั่นคงทุกคัมภีร์ ขออย่ามีวิปลาส ด้วยอำนาจประณามนบ น้อมเคารพครูอาจาริย์

               คงบรรดาลดลให้ ผู้ที่เรียนจงรู้ได้สะดวกพร้อมสมประสงค์ ประสิทธิ์เทอญฯ 

                                                             (*อาจารย์รวีโรจน์.. หมอดูเลข๗ตัว๙ฐาน)
                                                                   ................................................
                                                                                              
            

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ