**

คาถาขับรถ

เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง 
 
ใช้ภาวนาเพื่อให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ จะไม่หลับใน 

 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ