**
  

 

หลักของธรรมและศาสนาอันน่ารู้

 

 

      

พุทธประวัติ

พระไตรปิฎก

บทความธรรมะ

วิธีลดกรรม

เกิดมาทำไม       

   

อจ.ชยสาโร-สอนสมาธิ 

หลวงตามหาบัวสอนกรรมฐาน

คนระลึกชาติได้

   กรรมฐาน:หลวงพ่อจรัญ

คาถาศักิด์สิทธิ์     

   

พ่อแม่ก็แก่เฒ่า

ฝึกสมาธิหน้าคอมฯ

ฝึกสมาธิ ภาวนา 

   ฝึกดูจิตในชีวิตประจำวัน อานาปานสติ-โสดาบัน
           

   

วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

        ครูบัวไข ระลึกชาติได้ 

ตายแล้วฟื้น เล่าเรื่องนรก

ทัวร์นรกกับ..พระมาลัย 

วิธีแก้เคราะห์      

  

หมู่ข้านระลึกชาติได้

น้องจ่อย ทัวร์นรก!

ลามะหนุ่มแห่งเนปาล

สนธนาธรรมชมแล้วยิ้ม

ท่านว.วชิรสอนธรรม     

   พุทโธ

                           คือ.....
                     ผู้รู้
                        รู้อะไรล่ะ                               ก็รู้สิ่งที่ควรรู้คือ
                                            รู้จักตนเอง                             รู้จักโลก
                                            นั่นคือรู้จักธรรม                       คือรู้จักอริยสัจ ๔ 
                                            คือรู้จักทุกข์                            รู้จักสมุททัย
                                            รู้จักนิโรธ                               รู้จักมรรค 
                    ผู้ตื่น ตื่นจากอะไรเล่า ก็ตื่นจากความหลับ                                                                  
                                            ความโง่งมงาย    ความหลอกลวงที่โลกครอบงำ
                    ผู้เบิกบาน          ก็คือ   ไม่หดหู่  เหี่ยวแห้ง  ท้อแท้
                                            แต่สดใส   ชื่นบาน    และเข้มแข็ง
 

                      ทำดีได้ดี - ทำชั่วได้ชั่ว  

เมื่อตายแล้ว ผลของกรรมจะปรากฎดังนี้

ผู้มีความโลภ ,โกรธ,หลง 

จะเกิดเป็น

เปรตและสัตว์เดรัจฉาน
ผู้มีศีล ๕ 

"

มนุษย์ 
ผู้มีหิริโอตตัปปะ

"

เทวดา
ผู้มีฌาณ

"

พรหม
ผู้ไม่มีกิเลส

"

อรหันต์
(เข้าสู่นิพพาน)
                                                                                

               
 "ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง        คงแต่บาปบุญยัง เที่ยงแท้

    คือเงาติดตัวตรัง ตรึงแน่น            ตามแต่บาปบุญแล ก่อเกื้อรักษา

     ชีวิตเรา จะเอาอะไรแน่                  ย่อมแปรผัน เปลี่ยนจิตและนิสัย

       ชั่วอาจดี มีอาจจนวนเวียนไป          เอาอะไร ได้แน่แก่ตัวตน          

   บุญกุศล เร่งสร้างกันได้               วาสนา เร่งสร้างกันไม่ได้      

เราทำความถูกต้อง ดีที่สุดแล้วหรือยัง

     มีธรรมะวันละนิด ชีวิตจะเป็นสุข"      
                        ..................................       


 

ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=bradxa1RRO4&ab_channel=dod946


 

           "สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ"       

      การให้ธรรมะเป็นทาน   ชนะการให้ทั้งปวง 
 ..................................................

 "ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผล     บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล

ถึงมารดาบิดาและอาจารย์      ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย     มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน

        ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ     ขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เทอญ"

   อ.รวีโรจน์ วงศ์เสาร์  29 ธ.ค 2551: 09.59 น.


                           

    


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ


หมอดูแม่นๆ