**
  


   สมาธิ พลังจิต
(สมาธิ สมถะ วิปัสสนา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ )

ฝึกสมาธิ พลังจิตหน้าจอคอมพิวเตอร์                   สมาธิคืออะไร  
ประโยชน์ของสมาธิ   -   คุณประโยชน์ของการปฏิบัตินั่งสมาธิ
-  พระกรรมฐาน 40กอง -   วิธีการเพ่งกสิณ โดยดร.จรูญ (วีดีโอ)
การทำสมาธิ ตามแบบพระพุทธเจ้า (วีดีโอ) -   ฝึกสมาธิโดยภิกษุณี นันทญาณี... (วีดีโอ)
-  หลวงพ่อพุธ สอนการภาวนา (วีดีโอ) -   สมาธิพระอจ.ชยสาโร-สอนสมาธิ  (วีดีโอ)
สมาธิโดยท่านพุทธทาสภิกขุ (วีดีโอ) -   ทำสมาธิกันเถอะ (วีดีโอ) 
สาเหตุของการไม่มีสมาธิ บำบัดความเครียด... สมาธิบำบัด
วิธีสร้างสมาธิ เพื่อการเรียนที่ดี สมาธิมีผลต่อสมองของคุณอย่างมาก
วิธีทำสมาธิเบื้องต้น (สมเด็จพระสังฆราช) วิธีทำสมาธิเบื้องต้น (ท่านพุทธทาสภิกขุ)
วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ (หลวงพ่อจรัญ) สมาธิเพื่อชีวิต (โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
วิธีปฏิบัติสมาธิ (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ) การเจริญภาวนา (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
สมาธิในชีวิตประจำวัน (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) การทำสมาธิ ( ขวัญ เพียงหทัย)
 


 

หลวงพ่อจรัญ สอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้าใจง่าย
 


มีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ


    

หมอดูแม่นๆ