ตั้งชื่อ ตั้งนามสกุลมงคล

  
                                              

          

                                    ตัวอย่างชื่อดีๆ  ชื่อนามสกุล  ชื่อเล่น  ชื่อร้านค้าฯ ที่อาจารย์ได้จัดส่งลูกค้า                                             

"ชื่อดีๆ "

คำอ่าน

คำแปล ความหมาย

เลขศาสตร์
(พลังดาว)

 อายตนะ
(ตัวตนของชื่อ)

หมายเหตุ 

 ตัวอย่างชื่อมงคล         

         ธีร์อธิศ                    

 (ที-อะ-ทิด)

 นักปราชญ์ผู้เป็นใหญ่

 45

 8 (ผู้บารมี)

 "

             จิตต์ณัฐฐิตา               

 (จิด-นัด-ถิ-ตา)

 ใจที่ตั้งมั่นของนักปราชญ์

 60

 8(ผู้มีบารมี)

 ลูกค้าขออักษร จ นำหน้าชื่อ

            จิตต์ฐปนันท์              

 (จิด-ถะ-ปะ-นัน)

 ใจที่อยู่ในความเพลิดเพลิน

 60

 1 (พ่อ)

 

        ญาธิดา                    

 (ยา-ทิ-ดา)

 ลูกสาวผู้ฉลาด

 15

  1 (พ่อ)

 

         ชญาภา                    

 (ชะ-ยา-พา)

 ผู้มีราศรีแห่งชัยชนะ

 9

 2 (เปรียบดังแม่)

 

        ณภัทร                     

(นะ-พัด)

ผู้มีความรู้ดี

15

 4 (จิตใจ)


        ณัฐปภัสร์                

 (นัด-ปะ-พัด)

ผู้รุ่งเรืองดั่งปราชญ์ 

 45

 6(ราชินี)

ลูกค้าเปลี่ยนชื่อแล้วเมื่อ 4 ม.ค 2559 
พิมลนัทชา  (พิ-มน-นัด-ชา)ดอกบัวอันบริสุทธิ์    
พิมลชนิภา(พิ-มน-ชะ-นิ-พา) แสงสว่างจากแม่อันบริสุทธิ์    
พิชามญชุ์  (พิ-ชา-มน) ผู้งดงามด้วยความรู้   
 บุญญรัตน์ (บุน-ยะ-รัด) ผู้มีบุญมาก   
 ปุณยาภรณ์ (ปุน-ยา-พอน) ดีและประเสริฐ   
 พิชารัตน์ (พิ-ชา-รัด)ยอดแห่งผู้มีความรู้    
 ปภัทร์สิริ (ปะ-พัด-สิ-หริ)ดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง    เปลี่ยนชื่อแล้ว พ.ย 2559  
 ปรียนิตย์(ปรี-ยะ-นิด)  น่ารักเสมอ   
 พัฒน์นรี (พัด-นะ-รี)ความเจริญของหญิง    
 กันตพัฒน์ (กัน-ตะ-พัด)มีความน่ารักและความเจริญ    ตั้งชื่อแล้ว พ.ย 2559  
 ตัวอย่างชื่อบุตรฝาแฝด     
สลิลโรจน์  (สะ-ลิน-โรด) น้ำฝน  เปลี่ยนชื่อแล้ว ก.ค2559
สวันนีย์ (สะ-วัน-นี) น้ำโสม   เปลี่ยนชื่อแล้ว ก.ค2559
 พิมพ์พิชชา (พิม-พิด-ชา) ผู้ฉลาดรูปร่างงดงาม   เปลี่ยนชื่อแล้ว ส.ค2559
 พิมพ์กิติกร (พิม-กิ-ติ-กอน) ผู็ที่ีมีเกียรติ   เปลี่ยนชื่อแล้ว ส.ค2559
 สิริกันต์ธัช(สิ-หริ-กัน-ทัด)  ธงชัยที่สวยงามน่า่ยินดี    เปลี่ยนชื่อแล้ว ส.ค2559
 สิริกันต์สุดา (สิ-หริ-กัน-สุ-ดา) บุตรสาวผู้น่ารัก    เปลี่ยนชื่อแล้ว ส.ค2559
 ตัวอย่างนามสกุลดีๆ ที่อ.รวีโรจน์ บรรจงแต่งเพื่อลูกค้าครับ    

             วรโชติธีรธรรม  

 (วอ-ระโชด-ที-ละ-ทำ)

นักปราชญ์ที่เป็นเลิศในทางธรรมและมีความรุ่งเรืองอันประเสริฐ 

55 

 

 จดทะเบียนแล้วเมื่อ มิ.ย 2557  

                พงษ์จิระชัย     (พง-จิ-ระ-ไช)           ตระกูลที่มีชัยชนะตลอดกาล      55  จดทะเบียนแล้วเมื่อ 4 ม.ค 2558 
พงศ์ภัทรดร (พง-พัด-ทะ-ระ-ดอน) ตระกูลที่ดียิ่่ง  เจริญยิ่ง   จดทะเบียนแล้ว ก.ค2559 
 ภัทร์พงศกร(พัด-พง-สะ-กอน) ผู้ค้ำชูวงศ์ตระกูลที่ประเสริฐ    จดทะเบียนแล้ว ก.ค2559 
 พงศ์บุณยภา (พง-บุน-ยะ-พา)วงศ์ตระกูลที่สว่างด้วยบุญ   จดทะเบียนแล้ว ส.ค2559 
 ภัทร์รัฐชัย (พัด-รัด-ถะ-ไช)ผูู้มีชัยชนะในแผ่นดินที่ประเสริฐ   จดทะเบียนแล้ว ส.ค2559 
 วรโชติชูวิทย์ (วอ-ระ-โชด-ชู-วิด)ผู้ประเสริฐและรุ่งเรืองด้วยความรู้    จดทะเบียนแล้ว ส.ค2559 
 จิระบวรวัชร์ (จิ-ระ-บอ-วอน-วัด)ผู้ประเสริฐและมีความเจริญที่ยาวนาน    จดทะเบียนแล้ว ก.ย2559  
 ภัทร์ชโยชา (พัด-ชะ-โย-ชา)ชัยชนะของผู้เจริญ     จดทะเบียนแล้ว ต.ค 2559
 เขมพงศ์ศุภกิจ (เข-มะ-พง-สุ-พะ-กิด) ตระกูลที่มีการงานที่ดีเป็นมงคล และมีความสุขสบาย     จดทะเบียนแล้ว พ.ย 2559  
 วรโชติเจนวิทย (วอ-ระโชด-เจน-วิด)ผู้ชำนาญในวิชาการที่ประเสริฐและรุ่งเรือง    จดทะเบียนแล้ว พ.ย 2559  
ธนาจินตวัฒน์  (ทะ-นา-จิน-ตะ-วัด) ผู้ที่มีทรัพย์สินและมีความคิดอันบริสุทธิ์   จดทะเบียนแล้ว พ.ย 2559  
 วรชัยบัญชร (วอ-ระ-ไช-บัน-ชอน)หน้าต่างของสิ่งประเสริฐและชัยชนะ    จดทะเบียนแล้ว พ.ย 2559  
 เกริกชัยสกุล(เกริก-ไช-สะ-กุน) ตระกูลที่มีชัยชนะอันยิ่งใหญ่    จดทะเบียนแล้ว พ.ย 2559  
 ธนาโสจิรัตร์(ทะ-นา-โส-จิ-รัด)  ผู้มีทรัพย์อันบริสุทธิ์   จดทะเบียนแล้ว ธ.ค 2559 
วรปกรณ์ชัย (วอ-ระ-ปะ-กอน-ไช) ผู้ประเสริฐที่กระทำแต่ชัยชนะ    จดทะเบียนแล้ว ธ.ค 2559 
 วรพงศ์กรณ์(วอ-ระ-พง-กอน) ตระกูลผู้สร้างที่ประเสริฐ    จดทะเบียนแล้ว ธ.ค 2559 
 ธนาศุภณัฏฐ์(ทะ-นา-สุ-พะ-นัด)  ปราชญ์ผู้มีทรัพย์สินที่ดีงาม    จดทะเบียนแล้ว ม.ค 25ุ60 
ธนะสุขทวีบูรณ์(ทะ-นะ-สุก-ทะ-วี-บูน) ผู้มีทรัพย์สินและความสุขเพิ่มมากขึ้น อย่างสมบูรณ์    จดทะเบียนแล้วม.ค 2560  
 พงษ์ฐิติเกษม(พง-ถิ-ติ-กะ-เสม)  ตระกูลผู้มีความสุขเป็นนิจ    จดทะเบียนแล้ว ม.ค 2560
 พรเกียรติธมน (พอน-เกียด-ทะ-มน) ผู้มีชื่อเสียงที่ดีงามอันบริสุทธิ์   จดทะเบียนแล้ว
อภิชาพงศ์กฤต (อะ-พิ-ชา-พง-กริด) ยุคทองของตระกูลที่ยิ่งใหญ่     จดทะเบียนแล้ว
 กุลธนาจิรัฏฐ์ (กุน-ทะ-นา-จิ-รัด)ตระกูลที่มีทรัพย์ยั่งยืนนาน    จดทะเบียนแล้ว
 อรียาสกุล(อะ-รี-ยา-สะ-กุน) ตระกูลที่เจริญ    
 วรชัยลภัส(วอ-ระ-ไช-ระ-พัด) ผู้ประเสริฐที่มีชัยชนะอย่างรวดเร็ว    
 ภัทราจิตวิภา(พัด-ทรา-จิด-วิ-พา)  ผู้เจริญที่มีจิตสว่าง   

                 ปรีย์ธนกิจ                

 ปรี-ทะ-นะ-กิด

 ผู้มีทรัพย์ด้วยกิจการและธุรกิจอันเป็นที่รัก

 50

   

                โชติพิจารณ์               

 โชด-พิ-จาน

 ผู้มีความรุ่งเรืองและมีการตริตรองอย่างดี

  50

   

            หทัยรัฐนันท์                

(หะ-ทัย-รัด-ถะ-นัน)

มีใจรักประเทศ

59

   

           เพ็ญธัญพัฒน์                

(เพน-ทัน-ยะ-พัด)

แสงแห่งความโชคดียิ่งขึ้น

63

   

         ภรณ์หทัยพงศ์              

(พอน-หะ-ทัย-พง)

มีใจค้ำจุนสกุล

63

   

        กันต์ฐิตารีย์                  

(กัน-ถิ-ตา-รี)

ประเสริฐและมั่นคงอย่างน่าพอใจ

65

   
           
ตัวอย่างชื่อเล่น         
     น้องครีม                     

(น้อง-คีม)

อาหารที่ได้จากนม มีลักษณะข้น

 

   
     น้องไอซ์                     

(น้อง-ไอ๊)

เย็นเป็นน้ำแข็ง

 

   
     น้องบีม                       

(น้อง-บีม)

คลื่น, ลำแสง, รอยยิ้ม

   
           
ตัวอย่างชื่อร้านค้า    

        skywatch                    

 (สะ-กาย-วอท)

 เป็นชื่อร้านขายนาฬิกา(ชื่อเวบไซต์)

     

     Lovekitty                    

 (เลิฟ-คิต-ตี้)

 เป็นชื่อร้านค้าแฟชั่นสำหรับเด็กๆ

     
           
           

   ตัวอย่างลูกค้าที่จดทะเบียนนามสกุลแล้ว 
              
   

                     ตัวอย่างรายชื่อ และนามสกุล ที่อาจารย์ได้จัดทำส่งไปทางบ้านแล้ว

คุณ  จีราวัฒน์ ปรีย์ธนกิจ   เกิด  วันอาทิตย์
ทักษา จีราวัฒน์ ปรีย์ธนกิจ
บริวาร    ี   า   ั   ์              ี   ์   ิ            
อายุ      ก                
เดช    จ                    จ                
ศรี    ฒ                  
มูละ    น                    ธ   น              
อุตสาหะ      ป                
มนตรี    ร   ว                  ร   ย              
กาลกิณี    
เลขศาสตร์
45
  50


ชื่อคิดเป็นเลขศาสตร์ได้ค่า  45   ( หมายเลข 45 เทพีแห่งโชค )
หมายเลข 45 เทพีแห่งโชค   ถือว่าเป็นหมายเลขดีมากเลขหนึ่ง ชีวิตมักจะมีโชคดีอยู่เนืองๆ มักจะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆ สติปัญญาดี จะได้รับความร่วมมือจากทุกวงการเป็นอย่างดี จะได้ลาภก้อนโตจากการเสี่ยงทุกรูปแบบ การงานมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคอยให้ความช่วยเหลือแบบไม่น่าเชื่อ ความรักราบรื่น ถนัดการพูดเจรจาหรือสั่งสอน จิตใจเยือกเย็น ไม่หวั่นไหว เลขนี้มีความมั่นคงในชีวิตดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 45 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก ถ้าจะตั้งนามสกุลใหม่ควรตั้งนามสกุลให้เป็นหมายเลข 59 จะได้ผลกับชีวิต 100 % แต่ถ้านามสกุลของท่านถอดได้ 45 ควรตั้งชื่อ ให้ได้หมายเลข 14,15,19,45,54 เพื่อให้ได้ผลรวมที่ดี หมายเลข 59,60,64,90,99
นามสกุลคิดเป็นเลขศาสตร์ได้ค่า  50   ( หมายเลข 50 ความกระตือรือร้น )
หมายเลข 50 ความกระตือรือร้น   จะทำให้ชีวิตประสพผลสำเร็จอย่างมั่นคง สติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสุขุมล้ำลึก ชอบไขว่คว้าค้นหาความก้าวหน้าให้กับชีวิต และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครอง มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกรูปแบบเช่น ศึกษาต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ คบหากับคนต่างประเทศ สนใจธรรมมะ รักความยุติธรรม อาชีพที่เหมาะคือประชาสัมพันธ์ พบกับคนแปลกหน้าถึงจะดี ถ้าถอดรหัสชื่อออกมาได้หมายเลข 50 ไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้ว ถือว่าดีมาก แต่ควรตั้งนามสกุลให้เป็นหมายเลข 55 ผลรวมเป็น 105 จะได้ผลกับชีวิต 100 % แต่ถ้านามสกุลของท่านถอดได้ 50 ควรตั้งชื่อ หมายเลข 14,15,45 จะได้ผลรวม หมายเลข 64,65,95 ให้คุณกับชีวิต 100 %
เมื่อนำชื่อ+นามสกุลได้ค่า  95   ( หมายเลข 95 ยอดแห่งรหัสชีวิต )
หมายเลข 95 ยอดแห่งรหัสชีวิต   เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคียงข้างคุณตลอดเวลา ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ บ่งบอกความสำเร็จ สมบูรณ์พูนสุข มีพร้อมเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง ปวงชนยกย่อง แคล้วคลาดปลอดภัย สมหวังในรัก ครอบครัวอบอุ่น

ตรวจสอบชื่อ จีราวัฒน์ ตามหลัก อายตนะ 6
เมื่อนำชื่อ จีราวัฒน์ ของท่านมาตรวจสอบตามหลัก อายตนะ6 ผลมีดังนี้.-
ชื่อของท่านได้เลขอายตนะ6 คือ เลข 8

คำทำนายมีดังนี้ : มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก


  สนใจตั้งชื่อ,ตั้งนามสกุลกับอ.รวีโรจน์ทางโทรศัพท์  โทร.099-929-1239 

                         อีเมล์ : meemodo@gmail.com 

                        ไลน์  LINE ID : meemodo

                        เฟสบุค Facebook : รวีโรจน์  พยากรณ์

                                 ##   ตัวอย่างชื่อมงคล นามสกุลมงคลฯ , ติดต่อตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล

                       ,
เลขศาสตร์ 1-80 ,เลขศาสตร์ 81-109  ,ค่าอายตนะและความหมาย

 


 
                                                                                     


    

                                                                               
                                                                                                                               

  Design by  Meemodo.com