**

วิธีการเพ่งกสิณ โดยดร.จรูญ 
 

 


 ธรรมะมีหมอดู
 

 
ชมรมบ้านโหรเทวเทพ    


หมอดูแม่นๆ